23 Haziran 2011 Perşembe

"Sözleşmeliler nasıl memur olacak? haberi"

"Sözleşmeliler nasıl memur olacak? haberi"
Sözleşmeliler nasıl memur olacak?
http://www.yurthaberler.com/sozlesmeliler-nasil-memur-olacak-1666h.htm

Sözleşmeliler nasıl memur olacak?

Memuriyette derece ve kademe belirlemesinde, sözleşmelilerin eski hizmet süreleri dikkate alınacak.

Hangi hakları bulunacak?

Memur olmak isteyen çalışan sözleşmeliler, 4 Temmuz 2011 tarihine kadar kurumlarına yazılı olarak başvuracak.

Maliye Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesini öngören 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Uygulama Tebliğinin ardından, kamu kuruluşlarına yönelik bir de Uygulama Rehberi hazırladı.

Sözleşmelilerin memur kadrolarına nasıl atanacakları ile mali ve sosyal hakları konusunda ayrıntılı açıklamaların yer aldığı rehbere göre: -Uygulamadan, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin B fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca usulüne uygun vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında olanlar yararlanacak.

Aynı şekilde 4 Haziran 2011 tarihinde çalışmakta olanlar ile, bu tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile Kanun uyarınca kullanılan ücretsiz izin nedeniyle bu görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlardan genel şartları taşıyan sözleşmeli personel de, bu kapsamda olacak.

-KİMLER YARARLANAMAYACAK?-

-Uygulamadan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca, yurt dışı teşkilatı için vizelenmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar, sözleşmeli personel alımı için sınav ve yerleştirme işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşme yapılarak fiilen göreve başlamamış olanlar ile 4 Haziran 2011 tarihinden sonra yeni alınacak sözleşmeli personel, uygulamadan faydalanamayacak.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36’ncı maddesinin üçüncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile muhtelif mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen diğer sözleşmeli personel de, memur kadrolarına geçemeyecek.

-ATAMALAR NASIL YAPILACAK?-

-Memur Kadrolarına Atama Usulü: Kapsama dahil sözleşmeli personelden 4 Haziran 2011 tarihinde çalışmakta olanlar, 4 Temmuz 2011 tarihi mesai bitimine kadar, 4 Haziran öncesi askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle bu görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da, yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren 30 gün içinde, memur kadrolarına atanmak için kurumlarına yazılı olarak başvuracak.

4 Haziran 2011 tarihi itibarıyla 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar da, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın 4 Temmuz 2011 mesai bitimine kadar atama için kurumlarına yazılı başvuruda bulunacak.

-Kapsama dahil sözleşmeli personelden usulüne uygun olarak başvuranlar, Uygulama Tebliğinde 1 ve 2 sayılı lisede yer alan sözleşmeli personel pozisyon unvanlarına karşılık gelen memur kadrolarına, 4 Haziran 2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde atanacak.

-657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelden, kapsam dahilinde olmakla birlikte öngörülen süre içinde yazılı olarak başvurmayanlar, 657 sayılı Kanunun geçici 37’nci maddesi kapsamına girmeyenler ve gerekli şartları taşımayanlar, mevcut mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmaya devam olunacak.

-Kadro ihdası: Kapsama dahil sözleşmeli personelin atama işlemlerinin yapıldığı tarih itibarıyla kurumların mevcut memur kadro unvanlarına bakılmaksızın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olarak memur kadroları ihdas edilmiş sayılacak ve bu kadrolar kurumların ilgili kadro cetvellerine eklenecek.

-Kapsama dahil sözleşmeli personelin atanması için ihdas edilmiş sayılan memur kadroları ile bu kadroların hizmet sınıfları ve dereceleri, 1 ve 2 sayılı listede yer alan pozisyon unvanları, sözleşmeli personelin bu pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınmak suretiyle alt ve üst derece aralığına uygun şekilde belirlenecek.

Buna göre, kapsama dahil sözleşmeli personelden memur kadrolarına atanmak isteyenlerin kadroları, sözleşmeli personelin pozisyon unvanları, merkez teşkilatına vizeli olanlar için merkez teşkilatında, taşra teşkilatına vizeli olanlar için taşra teşkilatında, döner sermayeye vizeli olanlar için döner sermayede ve yükseköğretim kurumları adına giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlığı adına vize edilenler için tüm giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere merkez teşkilatında ihdas edilmiş sayılacak.

-MALİ VE SOSYAL HAKLAR-

-Memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

-Memur kadrolarına atanan personel atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

-Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ilişkin hükümleri uygulanmayacak.

-Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyecek. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

-Kapsamdaki sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlardan boşalan pozisyonlar başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

-Kapsamdaki sözleşmeli personelin atama işlemlerinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş sayılan kadrolar unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek,iptal edilmiş sayılan pozisyonlar ise kurumu, teşkilatı-birimi, pozisyon unvanı ve adedi belirtilmek suretiyle "Pozisyon iptal ve kadro ihdas listesi" düzenlenerek 2 Ekim 2011 tarihine kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilecek.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder